Program BIZNES PARTNER B&S VII edycja 01.12.2018 r. - 30.11.2020 r.